บริการ IT HelpDesk IT Support With Remote ทุกปัญหา IT

interoutsource.net

add friend

กิจกรรมเพื่อสังคม

Interoutsource.net ได้ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ  เราให้การสนับสนุน โครงการ Computer For Kids เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง

ชื่อโครงการ Computer For Kids

ที่มาของโครงการ

จากการที่มีการคุยกันในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ทำให้เราได้แนวความคิด  เรื่องการศึกษานั้นทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เราต้องปรับวิธีการสอน ให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกยุค 4.0 ได้  ซึ่งการคิดและการวิเคราะห์ ภาษาสากล เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ( เราเปิดการเรียนการสอนที่แรก  ณ. อบต. บางคูรัด ในรูปแบบของ Boot camp คือสอนหลักสูตรระยะสั้นแต่สามารถใช้งานได้จริง )    ขอยกตัวอย่าง ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์

เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 เป็นโลกแห่งนวัตกรรม  เด็กๆนั้นต้องมีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง  แหล่งความรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต นำมาซึ่งความรู้ สำหรับ สร้าง Content , ออกแบบสื่อ Multimedia  หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  และยังใช้เพื่อเผยแพร่เรื่องราวในชุมชน ทั้งหมดนี้ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟท์แวร์

แต่การพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากขาดอุปกรณ์การศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ฯลฯ    จากข้อมูลโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. มีประมาณ  29,000  โรงเรียน  (อ้างอิง :https://data.bopp-obec.info/emis/area_school.php )  ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา   เราจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก่อน เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความรู้ได้เท่าเทียมกัน เพราะรากฐานของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนั้น คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้โครงการ Computer For Kid จึงได้เริ่มขึ้นมา เรารับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับงานออฟฟิศทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งาน หรือเกินจำนวน ที่ยังสามารถใช้งานได้  เพื่อส่งต่อให้เป็นอุปกรณ์ในการค้นหาความรู้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้มูลนิธิฯเรายังเปิดรับบริจาคเงิน สำหรับซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านป่าซ่าน จ.พิษณุโลก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon
Scroll to Top