interoutsource.net

interoutsource.net

add friend

การ Upgrade Malwarebytes

Malwarebytes มีการ Update โปรแกรมใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องปรับให้ทันสมัย และสามารถป้องกัน Virus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการ Update โปรแกรมใหม่ จะขึ้นดังรูปภาพด้านล่างนี้

ให้กดที่ปุ่ม  Install Now

จากนั้นเมื่อมี Pop-up ตามรูปด้านบน ให้กดที่ปุ่ม  Yes

Malwarebyte จะทำการ Download และ Install โปรแกรม Version ใหม่มาที่เครื่อง (อาจจะต้องทำการ Restart Computer ใหม่ ทำการ Save งานที่เปิดค้างให้เสร็จก่อน)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon
Scroll to Top