บริการ IT HelpDesk IT Support With Remote ทุกปัญหา IT

interoutsource.net

add friend

Uncategorized

Support for success

คงไม่มีใครติดต่อ IT Support เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อความรู้สึกว่าให้คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไป   แต่เมื่อมีบางสิ่งผิดปกติ ในคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ Network ของเรา  การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก IT Support คือสิ่งแรก  แต่ผู้ใช้งานนั้นก็กลับเจอสิ่งที่แย่ลงไปอีก เมื่อเจอทีม ที่ไม่ได้สนใจในปัญหา เช่น ไม่ตอบ email , ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้า , โต้เถียงกับ IT Support  เวลาของธุรกิจที่เสียไป เป็นประสบการณ์ด้านลบที่หลายๆคนต้องพบเจอ  คำว่า “สนับสนุนลูกค้า” นั้นหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ใช้งานติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือในบางกรณีปรึกษา ขอคำแนะนำ (กรณีมีปัญหาเนื่องจากติดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้าไม่ได้)  หรือ  อื่นๆ       แต่สำหรับการทำงานด้วยประสบการณ์เช่นเรา  การสนับสนุนแบบนั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการสนับสนุนเชิงรุกที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทีมเรา พัฒนาการสนับสนุนลูกค้า  ด้วยการใช้ Remote software และ ระบบ IT & ASSET MANAGEMENT SYSTEM  เป็นผู้ช่วยในการจัดการ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับมาดูประวัติการแก้ไขปัญหา ,ระบบความรู้ต่างๆ(Knowledge …

Support for success Read More »

กิจกรรมเพื่อสังคม

Interoutsource.net ได้ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ  เราให้การสนับสนุน โครงการ Computer For Kids เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง ชื่อโครงการ Computer For Kids ที่มาของโครงการ จากการที่มีการคุยกันในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ทำให้เราได้แนวความคิด  เรื่องการศึกษานั้นทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เราต้องปรับวิธีการสอน ให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกยุค 4.0 ได้  ซึ่งการคิดและการวิเคราะห์ ภาษาสากล เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ( เราเปิดการเรียนการสอนที่แรก  ณ. อบต. บางคูรัด ในรูปแบบของ Boot camp คือสอนหลักสูตรระยะสั้นแต่สามารถใช้งานได้จริง )    ขอยกตัวอย่าง ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 เป็นโลกแห่งนวัตกรรม  เด็กๆนั้นต้องมีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง  แหล่งความรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต นำมาซึ่งความรู้ สำหรับ สร้าง Content , ออกแบบสื่อ Multimedia …

กิจกรรมเพื่อสังคม Read More »

wpChatIcon
Scroll to Top